"Học đi đôi với Hành"
University of Technology and Education
Faculty of Chemical Technology - Environment
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

Thông Báo Thực tập Kỹ thuật Cho Sinh Viên K16


- Sinh viên khóa 16  đến gặp mặt GVHD thực tập vào ngày mai (31/05/2018), lúc 10g30 tại phòng A101 để nghe phổ biến các nội dung và quy định của đợt thực tập.
- SInh viên sẽ nhận các giấy tờ thực tập  gồm có: 
* Quyết định thực tập, 
* Đề cương thực tập, 
* Kế hoạch thực tập, 
* Danh sách chia nhóm SV thực tập 
* Mẫu xác nhận thực tập download tại web khoa hoặc tại đây (mẫu xác nhận Thực Tập)

- Sinh viên nộp báo cáo và bảo vệ sau khi kết thúc đợt thực tập. Mỗi sinh viên phải có giấy xác nhận thực tập của công ty.

- Đợt thực tập Kĩ thuật của Khoa sẽ bắt đầu vào thứ 2 tuần sau (ngày 04/6/2018)

- Dự kiến thời gian Nộp báo cáo: thứ 3 ngày 19/6,  thời gian Bảo vệ báo cáo: thứ 5, ngày 21/6

Thông tin tương tự
Liên kết