"Học đi đôi với Hành"
University of Technology and Education
Faculty of Chemical Technology - Environment
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

Thông tin

Số 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng


  • +84-2363-519-689


BIỂU MẪU LIÊN HỆ

Làm ơn điền đầy đủ thông tin vào form có dấu * theo yêu cầu

Captcha