"Học đi đôi với Hành"
University of Technology and Education
Faculty of Chemical Technology - Environment
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

Ngành Sinh học ứnng dụng


Sinh Học Ứng Dụng
Phát triển trên nền tảng của sinh vật học và các ngành khoa học công nghệ khác, ngành Sinh học ứng dụng được coi là ngành khoa học công nghệ của thế kỷ XXI. Những ứng dụng của Sinh học hiện nay phổ biến trong mọi lĩnh vực từ công nghiệp, nông nghiệp, an ninh quốc phòng đến giải trí v.v…

Cơ hội việc làm

  • Sinh viên tốt nghiệp ngành cử nhân Sinh học ứng dụng có thể làm việc trong các trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, các phòng thí nghiệm phân tích chuyên sâu về lĩnh vực sinh học, y dược…; có khả năng làm việc trong các công ty hoặc lĩnh vực nông nghiệp sạch, chăn nuôi an toàn, dịch vụ khoa học nông nghiệp và công nghệ sinh học ứng dụng, các viện nuôi trồng thủy sản, các trang trại chăn nuôi - trồng trọt, các sở, viện, trung tâm liên quan đến sinh học và nông nghiệp.
  • Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ trình độ để theo học thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các ngành liên quan đến sinh học, nông nghiệp trong và ngoài nước.

Liên kết