"Học đi đôi với Hành"
University of Technology and Education
Faculty of Chemical Technology - Environment
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

Quy định xét và chấm đồ án tổng hợp


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

   KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

 


QUY ĐỊNH XÉT VÀ CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP

 

Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường quy định Cách xét và chấm điểm Đồ án Tổng hợp như sau:

1. Xét Đồ án tổng hợp

GVHD nộp đề cương ĐATH về Trưởng bộ môn, Bộ môn xét duyệt đề tài và loại ra các đề tài không phù hợp hoặc đã được công bố.

          2. Format Đồ án Tổng hợp

-         Sinh viên phải tuân thủ theo các quy định format ĐATH của Khoa (có trên website)

-         Thuyết minh nào copy nguyên gốc từ Tài Liệu Tham Khảo thì không được bảo vệ.

3. Nộp sản phẩm

Sinh viên phải nộp đủ các sản phẩm sau về Khoa trước khi bảo vệ 5 ngày:

-         Thuyết minh Đồ án (theo đúng yêu cầu của Khoa)

-         Bản thuyết minh (pdf), trình bày (powerpoint), bản vẽ (auto cad), phụ lục số liệu và hình ảnh (pdf) (nộp cho giáo viên hướng dẫn).

4. Bảo vệ

-         GVHD phải gửi điểm cho Hội đồng trước ngày bảo vệ (form chấm điểm dành cho GVHD)

-         Hội đồng gồm có 3 thành viên, chấm điểm và gửi cho thư ký ngay khi sinh viên kết thúc bảo vệ của mình (form chấm điểm dành cho thành viên HĐ).

5. Tính điểm và tổng kết điểm

-         Điểm tổng kết Đồ án được tính như sau:

Điểm = [Điểm GVHDx2 + Điểm HĐ (3 cột điểm)]/5

-         Điểm tổng kết ĐATH của sinh viên được HĐ công bố ngay sau khi kết thúc bảo vệ.

Lưu ý:
1.      Điểm chênh lệch giữa các thành viên HĐ không quá 2 điểm.
2.      Điểm cho đến số lẻ 0,5 điểm
3.      Chênh lệch giữa Điểm trung bình của HĐ và Điểm của GVHD không quá 3 điểm.
Trong trường hợp có sự chênh lệch lớn (>3 điểm) thì HĐ phải họp nhanh để thống nhất.

4.      Không in bản vẽ A1 hay A0 mà chiếu bản vẽ (auto cad) khi bảo vệ.

 

BCN. Khoa CN Hóa học - Môi trường


Phiếu chấm của Hội Đồng: Xem link


Phiếu chấm của GVHD: Xem link

Liên kết