"Học đi đôi với Hành"
University of Technology and Education
Faculty of Chemical Technology - Environment
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG


LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường được thành lập vào ngày 05-03-2002. Khoa đã không ngừng hoàn thiện, phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo. Từ một chuyên ngành đào tạo ban đầu là Công nghệ  Hóa học, đến nay khoa đã thành lập được 4 tổ bộ môn với 4 chuyên ngành đào tạo bậc đại học  thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho công cuộc hiện đại hóa đất nước.
 

     hoa3.jpg

image020.jpg

image019.jpg

Các thầy cô khoa Công Nghệ Hóa học- Môi trường

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
Lãnh đạo Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường là Chi bộ Khoa và Ban chủ nhiệm Khoa. 
Hiện nay, Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường đào tạo Kỹ sư Công nghệ hệ đại học (4 năm) với 4 chuyên ngành: Công nghệ Vật liệu – Công nghệ Kỹ thuật Môi trường – Kỹ thuật Thực phẩm – Sinh học ứng dụng. Sứ mệnh của Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật là đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật theo định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Miền Trung và Tây nguyên; tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất tại địa phương.
Nhiệm vụ cụ thể của Khoa là trang bị cho sinh viên các các kiến thức khoa học kỹ thuật, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức tốt ở các chuyên ngành mà Khoa đào tạo; đồng thời Khoa có nhiệm vụ tham gia chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn, góp phần phát triển công nghiệp tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

CÁC MỐC QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHOA
* Năm 2001: Tuyển sinh khóa đầu tiên của ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học.
* Ngày 05-03-2002: Thành lập Khoa CN Hóa học trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
* Năm 2002: Khoa mở thêm ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.
* Năm 2005: Khoa mở thêm ngành Công nghệ Thực phẩm.
* Năm 2012: Khoa mở thêm ngành Công nghệ Sinh học.
* Năm 2014: Tái cơ cấu tổ chức Khoa để thành lập ba tổ bộ môn chuyên ngành
* Năm 2018: Đổi tên thành Khoa Công nghệ Hóa học - Môi Trường trực thuộc trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, thành lập 4 Bộ môn với 4 chuyên ngành đào tạo bậc đại học và 01 chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng. 
*Năm 2020: Chỉ đào tạo 4 chuyên nghành đào tạo bậc đại học, không đào tạo bậc cao đẳng

CÁC CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY
MAT TRUOC TO ROI.jpg

MAT SAU TO ROI.jpg


Liên kết